Zhivko Vasilev – Solo

Zhivko Vasilev Solo

Bach on the kaval:

 

Jazz on the kaval:

Ethno on the kaval:

https://www.youtube.com/watch?v=R0CreVYgiSs’